De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis.

  • Is uw kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.  

  • Is uw kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar. 

  • Is uw kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.  

  • Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden. 

 

De school mag enkel medicijnen toedienen als men in het bezit is van een volledig ingevuld medicijnattest.

Het medicijnattest kan je hier downloaden

 

Een medische fiche wordt opgemaakt wanneer je kind deelneemt aan een buitenschoolse activiteit : sneeuwklas, bosklas, boerderijklas, … 

De medische fiche kan je hier downloaden